Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng (sau đây gọi tắt là “ĐKSD”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Doanh nghiệp C-Value (sau đây gọi là “Chúng tôi”, gọi tắt là “C-Value”) với Người sử dụng (sau đây gọi là “Bạn”) về việc sử dụng bất kỳ Nội dung, Sản phẩm, Dịch vụ, Tính năng hoặc Ứng dụng nào (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) được cung cấp trên trang web có tên miền Cvalue.vn và các tên miền con khác liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với trang web này (sau đây gọi chung là “Website”).

ĐKSD này được áp dụng ngay cả khi Bạn không đăng ký Tài khoản Cá nhân trên Website (sau đây gọi là “Tài khoản”). Khi truy cập Website và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của C-Value nghĩa là Bạn đã đồng ý chịu sự ràng buộc với những quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm đưa ra ở đây. Đồng thời, khi sử dụng một số dịch vụ có áp dụng điều khoản bổ sung, Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các chỉ dẫn, quy định của dịch vụ cụ thể đó.

ĐKSD có thể được cập nhật lại theo quyết định của C-Value bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn hiểu rằng việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi ĐKSD được cập nhật nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo ĐKSD đã cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mình hiểu biết đầy đủ về phiên bản ĐKSD mới nhất tại mọi thời điểm. Bạn nên thường xuyên xem lại ĐKSD bởi vì chúng có thể phát sinh những ràng buộc đối với Bạn. Nội dung của phiên bản ĐKSD hiện hành sẽ luôn được công khai tại đường link http://cvalue.vn/chinh-sach-cvalue/#thoa-thuan-su-dung

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bạn sẽ cần đăng ký tài khoản để có thể sử dụng các dịch vụ nhất định. Khi đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ, nghĩa là bạn đã đồng ý và cam kết:

 • Cung cấp, duy trì và cập nhật đầy đủ cho C-Value các thông tin về bản thân theo đúng yêu cầu trong quy trình đăng ký (sau đây gọi là “Dữ liệu đăng ký”) và bảo đảm rằng dữ liệu đăng ký này luôn là hiện thời, trung thực và chính xác. Bạn sẽ không cung cấp cho C-Value những thông tin sai lệch hoặc tạo một Tài khoản cho bất cứ ai ngoài chính mình khi chưa được cho phép.
 • Khi hoàn tất đăng ký trở thành Thành viên website, bạn sẽ sở hữu một Tài khoản cá nhân và mật khẩu tương ứng. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai khác truy cập vào tài khoản của bạn hoặc làm bất cứ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn tài khoản của bạn.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng tài khoản của bạn và sẽ thông báo ngay cho C-Value về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản hoặc vi phạm bảo mật.
 • Không ủy quyền hay chỉ định quyền và nghĩa vụ của bạn cho bất cứ ai khác khi chưa nhận được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không sử dụng website vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.
 • Tài khoản của bạn là không thể chuyển giao hoặc bán lại với bất kỳ lý do nào. Tài khoản của bạn sẽ chấm dứt đồng thời với việc toàn bộ Nội dung, Quyền lợi và Nghĩa vụ kèm theo đó bị xóa bỏ vĩnh viễn ngay khi bạn qua đời.
 • Bạn đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các quy định về giá của các dịch vụ mà C-Value cung cấp.

C-Value không thể và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ và tự thực hiện đầy đủ quy tắc bảo mật cho tài khoản của chính Bạn.

C-Value có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản và từ chối việc sử dụng trong hiện tại hoặc tương lai của bạn đối với dịch vụ nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch, giả mạo hoặc chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai lệch, giả mạo.

Đôi khi, C-Value có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số phần của dịch vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong các trường hợp đó, bạn đồng ý rằng các thông tin của bạn có thể được chúng tôi thu thập (bằng các phương tiện nhận dạng thích hợp) và sử dụng theo quy định. Vui lòng xem link http://cvalue.vn/chinh-sach-cvalue#bao-mat để biết thêm các quy định chi tiết.

QUY ĐỊNH AN TOÀN WEBSITE

Bạn bị ngăn cấm xâm phạm hay có ý xâm phạm sự an toàn của website trong những trường hợp:

(a) Truy cập những dữ liệu không dành cho người sử dụng hay đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không có quyền truy cập.

(b) Cố khảo sát, quét, kiểm tra hoặc xác nhận những khe hở hay mức độ an toàn của hệ thống mạng mà không có quyền thích hợp.

(c) Cố gây trở ngại với bất cứ người sử dụng dịch vụ, người chủ dịch vụ hay hệ thống mạng thông qua các phương tiện hay bằng hình thức cho virus vào trang web, làm quá tải, tràn ngập…

(d) Giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề hay ngụy trang thông tin nhận dạng theo cách khác nhau để che giấu nguồn gốc của các nội dung nào được truyền đưa.

Sự xâm hại mạng hoặc an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Chúng tôi có thể kết hợp với cơ quan quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến các xâm hại nêu trên.

MỐI LIÊN HỆ VỚI NHỮNG TRANG KHÁC

Website có thể chứa những liên kết, thông tin hoặc trang web của bên thứ ba. Những liên hệ này được cung cấp như một tiện lợi cho bạn, C-Value không xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất kỳ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba. Bạn đồng ý và hiểu rằng nếu bạn truy cập những trang web của bên thứ ba thì đó là quyết định của riêng bạn. Theo đó, đối với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào xảy ra liên quan tới việc sử dụng hay tin tưởng vào bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ sẵn có hoặc thông qua trang web của bên thứ ba đó là rủi ro mà chính bạn phải gánh chịu.

SỬA ĐỔI DỊCH VỤ

Tại mọi thời điểm, C-Value có quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ nội dung nào cũng như thay đổi sự trình bày, giao diện, thành phần hoặc chức năng của website bao gồm mọi khoản mục cho dù có hoặc không có thông báo.

Trường hợp C-Value có những sửa đổi dịch vụ liên quan đến các sản phẩm tính phí mà bạn đã mua và chưa hoàn tất, thì khối lượng và chất lượng của dịch vụ đó vẫn đảm bảo giá trị ngang bằng hoặc tốt hơn so với cam kết ban đầu.

Bạn đồng ý rằng C-Value không có nghĩa vụ với bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự điều chỉnh, tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp một hay toàn bộ dịch vụ.

CHẤM DỨT

Bạn đồng ý rằng C-Value bảo lưu quyền thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp bao gồm mà không hạn chế việc loại bỏ những đăng tải của bạn ra khỏi website, ngừng cung cấp toàn bộ hay bất cứ phần nào của dịch vụ, xóa bỏ quyền truy cập vào website và ngăn chặn cả khả năng tiếp tục sử dụng dịch vụ nếu bạn vi phạm nội dung hay tinh thần của bản ĐKSD này hoặc trong trường hợp nếu chúng tôi không có khả năng kiểm tra, xác nhận bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp khi đăng ký Tài khoản C-Value.

C-Value có thể tùy từng trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước mà chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận được thiết lập theo ĐKSD này và chấm dứt Tài khoản của Bạn. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm:

(a) Sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với ĐKSD, các thỏa thuận bổ sung, các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác.

(b) Theo yêu cầu thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

(c) Không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với dịch vụ hoặc bất cứ phần nào của dịch vụ.

(d) Các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh.

(e) Chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đang sử dụng hoặc dự định sử dụng dịch vụ để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc phi pháp.

(f) Không thanh toán các khoản phí mà bạn phải chi trả liên quan đến dịch vụ.

Đồng thời, Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt tài khoản, tạm ngừng cung cấp dịch vụ, ngăn chặn quyền truy cập vào website đều có lý do được thực hiện theo quyết định riêng của C-Value và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hay bất cứ bên thứ ba nào đối với việc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào.

QUY ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Những nội dung của website này bao gồm văn bản, âm nhạc, âm thanh, video clip, hình chụp, hình họa, biểu tượng thiết kế, phần mềm và những nội dung khác (tập hợp thành "Nội dung trang web") là tài sản riêng của C-Value và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và Quốc tế.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website đều thuộc về C-Value hoặc cấp phép hợp pháp cho C-Value sử dụng. Bạn không thể sao chép, thay đổi hay bán Nội dung trang web này hoặc gửi, phân phối, xuất bản, tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng hay nói cách khác là sử dụng nội dung trang web bằng bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Việc sử dụng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng nào khác vì bất cứ mục đích gì đều bị ngăn cấm.

Sử dụng trái phép Nội dung trang web có thể dẫn đến xâm phạm bản quyền và những quyền hợp pháp được đảm bảo khác. Việc sử dụng quyền và sở hữu của C-Value cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản chính thức. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác, dù công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ.

Song song đó C-Value luôn tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và thực hiện chính sách bảo vệ bản quyền cùng các tài sản trí tuệ khác một cách nghiêm ngặt. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người sử dụng và những đối tác liên quan đến nội dung của website cũng nghiêm túc thực hiện Chính sách bản quyền. Vui lòng xem chi tiết tại đây!

PHẢN HỒI CHO C-VALUE

C-Value đánh giá cao thông tin từ người sử dụng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến website và dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng Chính sách của C-Value không quy định chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, đề nghị, phát minh hoặc các tài liệu khác của bạn.

Mặc dù chúng tôi ghi nhận thông tin đóng góp từ bạn về dịch vụ, nhưng bạn hãy chỉ cung cấp những thông tin chuyên biệt liên quan đến dịch vụ và vui lòng không gửi cho chúng tôi những ý tưởng sáng tạo, đề nghị, phát minh hoặc tài liệu và những thông tin bí mật, độc quyền. Do vậy, nếu bạn gửi những đề nghị, ý kiến, bản vẽ, tài liệu, khái niệm hay những thông tin sáng tạo khác (gọi chung là “Phản hồi”) cho C-Value bằng bất kỳ hình thức nào thì nó sẽ tự động trở thành tài sản của C-Value. Những ai gửi những Phản hồi như thế đều không được đòi hỏi C-Value bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những Phản hồi này vì bất cứ mục đích gì, theo bất cứ cách thức nào, trên bất cứ phương tiện nào trên toàn thế giới. Đồng thời, bạn đồng ý rằng C-Value có thể có những thứ tương tự, đang trong quá trình nghiên cứu hoặc phát triển với Phản hồi của bạn. C-Value sẽ chiếm hữu riêng tất cả những quyền đã biết bây giờ hoặc sau này để phát triển thành ý tưởng và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế những ý tưởng này với bất cứ mục đích gì mà không phải bồi thường hoặc chi trả khoản thù lao nào cho bạn hay bất cứ ai gửi Phản hồi.

KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM

Trên cơ sở về sự tin cậy và hiểu rõ việc sử dụng Dịch vụ là rủi ro của riêng Người sử dụng, bạn đồng ý rằng:

 • Chúng tôi không bảo đảm rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn hay Dịch vụ sẽ kịp thời, an toàn, ổn định và không bị gián đoạn. Chúng tôi không chứng nhận rằng website sẽ hoạt động mà không có lỗi, không hoàn toàn nhiễm virus và những phần mềm có hại khác hay là website có thể truy cập được tại bất kỳ mọi thời điểm.
 • Chúng tôi không đảm bảo thông tin của website luôn chính xác và không có sai sót. Mặc dù C-Value nỗ lực kiểm tra thường xuyên và liên tục, tuy nhiên do nội dung trên website có được từ nhiều nguồn khác nhau nên đôi khi xảy ra tình trạng lỗi nhập liệu. Do vậy, nếu bạn nghi ngờ hoặc phát hiện các nội dung mà bạn cho rằng chưa chính xác, vui lòng hỗ trợ bằng cách thông báo ngay cho C-Value theo địa chỉ email support@cvalue.vn hoặc hotline (84-8) 66811720 để chúng tôi có thể xử lý nhanh nhất.
 • Tài liệu được tải xuống hoặc nhận được thông qua việc truy cập và sử dụng dịch vụ là quyết định riêng của bạn. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào cho hệ thống máy tính hoặc thiết bị của bạn hay việc mất dữ liệu nếu có do việc tải các tài liệu đó.
 • Tất cả người sử dụng đều phải có trách nhiệm tự đảm bảo sức khỏe của chính mình và tính phù hợp trước khi sử dụng Dịch vụ; ngừng ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ và tham vấn bác sĩ hoặc các dịch vụ y tế nếu có những biểu hiện hoặc triệu chứng nguy hại đến sức khỏe trong khi sử dụng dịch vụ như: hoa mắt chóng mặt, co giật mắt, co giật cơ, mất phương hướng, mất nhận thức…

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng C-Value, các Nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong website sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ người nào cho bất kỳ những thiệt hại hay tổn thất (kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, dữ liệu, uy tín, danh tiếng và các thiệt hại vô hình khác) trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ trên website Cvalue.vn

MIỄN TRỪ

Bạn đồng ý bồi thường, đảm bảo và giữ cho C-Value, Công ty mẹ, các Công ty liên quan, các Tổ chức liên kết, các Viên chức, các Đại diện, các Nhân viên, các Đối tác, các Bên cung cấp, các Bên bán hàng, các Bên đồng thương hiệu và các Bên cấp phép của C-Value được vô hại đối với các khiếu kiện hoặc yêu cầu bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý, do bất cứ bên thứ ba nào thực hiện phát sinh từ: Nội dung mà bạn cung cấp, đăng tải, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo cách thức khác qua Dịch vụ; việc bạn sử dụng Dịch vụ; việc bạn kết nối tới Dịch vụ; việc bạn vi phạm ĐKSD; việc bạn vi phạm quyền của bất cứ người nào khác hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành.

THÔNG BÁO

C-Value có thể nhưng không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn các thông báo qua thư, thư điện tử hoặc đăng trên Website.

Và C-Value có quyền thông báo về các dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi đến các thành viên của C-Value qua email hoặc qua tin nhắn, điện thoại.

LIÊN HỆ VỚI C-VALUE

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề cần hỗ trợ khi sử dụng website, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: support@cvalue.vn hoặc hotline: (84-8) 66811720

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

ĐKSD (và các thỏa thuận bổ sung, các chính sách được kết hợp vào ĐKSD này) được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và C-Value về việc bạn truy cập website và sử dụng dịch vụ. Việc chúng tôi không thể thực hiện hay thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong ĐKSD sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hạn hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ quy định nào của ĐKSD bị vô hiệu thì các quy định khác của ĐKSD vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.

Bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Website hoặc dịch vụ của C-Value sẽ được xem xét và giải quyết trên cơ sở luật pháp hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật của Nhà nước liên quan tới hoạt động trực tuyến, an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin, bản quyền và sở hữu trí tuệ. Nếu bạn truy cập website từ bên ngoài nước Việt Nam thì bạn sẽ chịu trách nhiệm trong khuôn khổ những luật theo quyền hạn của bạn.

Chính sách bảo mật

Bởi sự riêng tư của Người sử dụng là rất quan trọng nên Công ty Cổ phần Dịch vụ Doanh nghiệp C-Value công bố Chính sách Bảo mật nhằm giải thích về các thông lệ thông tin trực tuyến của Chúng tôi. Vui lòng đọc thật kỹ Chính Sách bảo mật này để hiểu về những cam kết mà Chúng tôi thực hiện đồng thời tự bảo vệ tốt nhất mọi quyền lợi của mình khi bạn truy cập và sử dụng trang web www.cvalue.vn.

CHẤP THUẬN ĐIỀU KHOẢN

Chính sách Bảo mật (sau đây gọi là “Chính sách”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Doanh nghiệp C-Value (sau đây gọi là “Chúng tôi”, gọi tắt “C-Value”) qui định chi tiết về phương thức Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Người sử dụng (sau đây gọi là “Bạn”) thông qua trang web www.cvalue.vn (sau đây gọi là “Website”) cũng như cách thức Chúng tôi trình bày, sử dụng và chia sẻ những thông tin này.

Mục đích của Chính sách Bảo mật là để đặt ra các nguyên tắc nhằm điều chỉnh việc sử dụng các thông tin cá nhân mà Chúng tôi có được về Bạn. Khi truy cập vào bất kỳ trang nào trên Website nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả qui định của Chính sách này. Mọi tranh chấp phát sinh về quyền bảo mật thông tin sẽ được áp dụng theo những điều khoản đã nêu trong Chính sách và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan để giải quyết.

Tất cả điều khoản trong Chính sách có thể được cập nhật mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên kiểm tra Chính sách để đảm bảo luôn cập nhật các quy định mới nhất đang được áp dụng. Nhằm giúp Bạn dễ dàng truy cập thông tin bất kỳ mọi lúc, Chính sách này sẽ luôn được công khai tại http://cvalue.vn/chinh-sach-cvalue

PHẠM VI

Chính sách này chỉ áp dụng với trang web www.cvalue.vn, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba hay các trang web khác có link liên kết trong hệ thống với C-Value. Các trang web đó có thể chứa các yêu cầu về chính sách bảo mật hoặc quyền riêng tư khác nhau. Do vậy, Bạn vui lòng đọc kỹ các chính sách bảo mật của từng trang web khác đó khi bạn ghé thăm.

THU THẬP THÔNG TIN

Mục tiêu thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm đảm bảo cho Bạn có được những kinh nghiệm hữu ích khi truy cập vào Website và tùy chỉnh linh hoạt theo nhiều trường hợp. Ví dụ, Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Bạn để làm cho việc truy cập dễ dàng hơn bằng cách không phải nhập lại thông tin nhiều lần, giúp Bạn nhanh chóng tìm thấy thông tin về Sản phẩm và Dịch vụ. Ngoài ra nó còn giúp Chúng tôi tạo ra nội dung có liên quan nhất đến Bạn và gợi ý cho Bạn những thông tin mới về Sản phẩm và Dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp.

Những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi tiếp nhận được thông tin của Bạn thông qua hai hình thức:

* Các thông tin khi truy cập Website:

 • Chúng tôi sẽ tập hợp các thông tin hoạt động trên Website về số lần ghé thăm, bao gồm số trang Bạn xem, số links (liên kết) Bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website.
 • Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web (browser) Bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào www.cvalue.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy xuất đến.

* Các thông tin được chủ động xác nhận bởi Cá nhân:

 • Khi Bạn đăng ký Tài khoản hoặc sử dụng một số Dịch vụ trên Website, có thể Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp trung thực và chính xác những thông tin Cá nhân sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, email và địa chỉ của Bạn. Tất cả các thông tin Bạn cung cấp sẽ được lưu lại và dùng để nhận diện Bạn khi Bạn truy cập trong những lần sau. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. C-Value không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
 • Nếu Bạn liên hệ với C-Value qua Website để hỏi một câu hỏi, đăng tải một phản hồi, đăng ký mua gói Dịch vụ, tìm hiểu về gói Dịch vụ Bạn vừa mua… thì có thể Bạn sẽ nhận được bảng liên hệ yêu cầu trả lời (theo một số dạng nhất định) những thông tin xác nhận cá nhân để hỗ trợ Chúng tôi hoàn tất các yêu cầu của Bạn.
 • Chúng tôi thu thập thông tin từ Bạn khi Bạn đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, gởi câu hỏi tham vấn, hoặc tình nguyện tham gia vào những cuộc điều tra trực tuyến.
 • Hoặc: Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

Lưu ý quan trọng

Chúng tôi nhận thức và tôn trọng quyền riêng tư của Trẻ em. Chúng tôi không chủ ý thu thập các thông tin Cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu Bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin Cá nhân để đăng ký Tài khoản và mua các gói Dịch vụ. Trường hợp Bạn dưới 18 tuổi, vui lòng đảm bảo rằng Bạn luôn có sự hỗ trợ, giám sát và cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trong quá trình truy cập và sử dụng Dịch vụ. 

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Sử dụng thông tin

C-Value thu thập và sử dụng thông tin Bạn cung cấp về bản thân với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ tính bảo mật để thực hiện dịch vụ Bạn đã yêu cầu. Đồng thời, Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, thư cảm ơn, thư thông báo, xác nhận đăng ký dịch vụ, thông tin về kỹ thuật và bảo mật… khi cần thiết. Hoặc Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để cung cấp cho Bạn các thông tin về Sản phẩm và chương trình ưu đãi từ C-Value mà Bạn quan tâm.

Trong quá trình mua Dịch vụ, Bạn sẽ được nhắc nhở cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin Cá nhân. Các loại thông tin Cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, để liên lạc và hoàn thành đăng ký của Bạn và cho mục đích tiếp thị nội bộ.

Một số mục trên Website cho phép Bạn nhập địa chỉ email của Bạn với các mục đích như: đăng ký một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, để yêu cầu Chúng tôi thông báo cho Bạn về những chương trình ưu đãi, Sản phẩm hoặc Dịch vụ mới. Sự tham gia của Bạn trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng là hoàn toàn do Bạn tự nguyện. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thông báo cho Người chiến thắng và trao giải thưởng. Chúng tôi có thể công bố tên, ảnh, địa chỉ và quốc tịch của Người chiến thắng của các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng.

Chúng tôi phúc đáp email theo địa chỉ email mà Chúng tôi nhận được cũng như cập nhật các thông tin mới nhất về Sản phẩm và Dịch vụ, đặc biệt là các chương trình ưu đãi và tặng quà cho Bạn qua email này.

Sử dụng Cookies

Như nhiều trang web khác, Website của C-Value sử dụng cookies và các cảnh báo web để tăng tốc độ chuyển hướng của Bạn trên Website, để nhận diện Bạn và đặc quyền truy cập của Bạn, để ghi nhớ các trang mà Bạn ghé thăm nhằm giúp Bạn nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookies. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookies, nhưng Bạn có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookies theo ý muốn. Tuy nhiên, nếu Bạn từ chối cookies, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số Dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookies tại Website.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi KHÔNG chia sẻ thông tin này cho các Công ty không phải của C-Value trừ phi cần phải mở rộng để hoàn thiện dịch vụ Bạn yêu cầu. Các thông tin của Bạn cũng có thể được chia sẻ cho các Nhân viên của Chúng tôi, các Đại lý hoặc các Đơn vị có liên quan, các Đối tác kinh doanh thay mặt Chúng tôi thực hiện các cuộc điều tra hoặc để cung cấp một Sản phẩm hoặc Dịch vụ Bạn đã yêu cầu.

 • Chúng tôi tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp Dịch vụ để họ thực hiện Dịch vụ mà Bạn đã yêu cầu.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng thể (như số lượng khách truy cập Website, hoặc số lượng đơn đặt hàng trong một ngày nhất định…) với các bên thứ ba, như các đối tác quảng cáo, tiếp thị…
 • Chúng tôi có thể thuê một Đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của Bạn sẽ được cung cấp cho Đơn vị này để tiến hành dự án.

Trong trường hợp Chúng tôi chia sẻ các thông tin này, các Bên thứ ba/Đối tác sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ phải tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc xử lý các thông tin kinh doanh này một cách tuyệt mật và chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành công việc hoặc dự án.

Trong trường hợp phát triển và tái cơ cấu kinh doanh, Công ty Chúng tôi có thể sẽ sáp nhập, hợp nhất, hoặc được mua lại bởi một Công ty khác. Trong quá trình chuyển giao này, thông tin cá nhân của Bạn có thể được xem xét trở thành tài sản kinh doanh và được chuyển giao cho một Công ty khác. Việc sử dụng thông tin chuyển giao phải tuân theo các chính sách bảo mật tại thời điểm chuyển giao.

Chúng tôi không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin của Bạn cho bất cứ ai khác hơn các chi nhánh dưới sự kiểm soát của C-Value, ngoại trừ các trường hợp thật sự cần thiết sau:

(a) Để đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra, khi có yêu cầu hoặc quyết định của tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền.

(b) Trong trường hợp mà Chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp Chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

(c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành viên C-Value.

TRUY XUẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

C-Value sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của Bạn bổ sung, điều chỉnh các dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc chưa cập nhật của Bạn.

Bất cứ thời điểm nào Bạn cũng có thể dễ dàng đăng nhập Tài khoản và sử dụng các chức năng thích hợp mà Chúng tôi cung cấp trên Website để điều chỉnh, sửa đổi hoặc xóa thông tin đó. Hoặc bạn cũng có thể gửi thư cho Chúng tôi tại địa chỉ support@cvalue.vn để thông báo và yêu cầu hỗ trợ.

AN TOÀN BẢO MẬT TRÊN WEBSITE

Đảm bảo an toàn dữ liệu

C-Value luôn nổ lực nhằm đảm bảo hệ thống của Chúng tôi được an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn Dịch vụ. Để ngăn chặn tình trạng truy cập trái phép, duy trì tính chính xác của dữ liệu và đảm bảo sử dụng đúng mục đích các thông tin, Chúng tôi áp dụng các quy trình quản lý điện tử để đảm bảo an ninh và bảo vệ các thông tin Chúng tôi tiếp nhận trực tuyến.

Chúng tôi đã thiết lập một số công nghệ bảo vệ tại chỗ để đảm bảo rằng quá trình giao dịch trên Website là cực kỳ an toàn và thông tin của Người sử dụng được bảo mật đến mức tối đa. C-Value sử dụng nhiều công nghệ bảo mật khác nhau nhằm bảo vệ các thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn và nỗ lực đảm bảo an toàn các thông tin ấy trên hệ thống của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận công nghệ mới để củng cố và gia tăng khả năng đảm bảo an toàn cho các thông tin của Bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Tính an ninh của những thông tin cá nhân Bạn gửi cho C-Value trong các đăng ký, trả lời câu hỏi khảo sát hoặc đăng ký với bất kỳ yếu tố nào trên Website là điều quan tâm nhất với Chúng tôi. Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trên, C-Value cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn ra ngoài.

Tuy nhiên, mong Bạn hiểu rằng không ai có thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi truyền dữ liệu trên internet và việc bảo vệ Khách hàng luôn yêu cầu sự hợp tác từ hai phía. Vì thế, Bạn cần nhận thức và lưu ý rõ rằng các rủi ro khi truyền thông tin cá nhân là của Người sử dụng. Chúng tôi nỗ lực bằng mọi cách để bảo vệ an toàn thông tin trên hệ thống của Chúng tôi nhưng không chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin cho cá nhân Bạn.

Chúng tôi khuyến cáo rằng, khi Bạn truy cập và sử dụng Website, tiêu chí thận trọng phải luôn luôn được thực hiện. Bạn cần lưu ý các vấn đề sau khi sử dụng Tài khoản và thực hiện các giao dịch trực tuyến:

* Tạo mật khẩu:

Sử dụng ít nhất 8 ký tự để đặt mật khẩu. Nên tạo mật khẩu bao gồm số, ký tự in hoa và ký tự đặc biệt để mật khẩu của Bạn mạnh mẽ hơn. Lưu ý và ghi nhớ kiểu chữ thường hoặc in hoa mà Bạn đã sử dụng.

Nên tránh sử dụng tên, ngày sinh, địa chỉ email, thông tin cá nhân khác của Bạn hoặc Người thân để đặt mật khẩu, đó là một cách để người khác dễ dàng truy ra. Tránh sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều Tài khoản trực tuyến.

* Bảo vệ mật khẩu:

Hãy nhớ rằng, bất kỳ ai biết mật khẩu của Bạn đều có thể truy cập Tài khoản của Bạn. Vì thế hãy giữ mật khẩu của Bạn thật cẩn thận và thường xuyên thay đổi mật khẩu.

Bạn phải bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản cá nhân của mình, không chia sẻ thông tin hay mật khẩu cho bất kỳ người nào khác.

Nếu sử dụng máy tính công cộng hoặc thiết bị đầu cuối, luôn luôn đăng xuất khi Bạn hoàn thành một giao dịch trực tuyến hoặc thoát ra khỏi tất cả các cửa sổ web đang mở.

* Cảnh giác với email lạ, danh bạ điện thoại ảo và website giả mạo:

Trong mọi trường hợp, C-Value không bao giờ gửi email hoặc gọi cho bất cứ khách hàng nào yêu cầu tiết lộ hoặc xác minh mật khẩu tài khoản C-Value, hay yêu cầu cung cấp thông tin về thẻ tín dụng hoặc số Tài khoản ngân hàng của Bạn.

Nếu Bạn nhận được một email từ địa chỉ không rõ và được yêu cầu xác nhận hoặc cung cấp mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hay Tài khoản ngân hàng, chỉ cần bỏ qua yêu cầu đó và thông báo ngay cho C-Value.

Nếu Bạn nhận được một email nghi ngờ giả mạo C-Value, hay nghi ngờ một trang web giả mạo www.cvalue.vn, hãy thông báo sự việc cho C-Value qua hotline 0938281416 hoặc email support@cvalue.vn

CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

C-Value có thể thay đổi nội dung Chính sách Bảo mật cho phù hợp theo từng thời kỳ. Chúng tôi giữ quyền chỉnh sửa và bổ sung nội dung của Chính sách này vào bất cứ mọi thời điểm nhằm đáp ứng các yêu cầu cần thiết của C-Value cũng như tiếp thu góp ý và phản hồi từ phía Khách hàng nếu có.

Bạn nên thường xuyên kiểm tra để đảm bảo luôn cập nhật các qui định mới nhất đang được áp dụng. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng trên website của chúng tôi tại http://cvalue.vn/chinh-sach-cvalue

Chính sách bản quyền

Công ty Cổ phần Dịch vụ Doanh nghiệp C-Value (“Chúng tôi”, “C-Value”) tôn trọng tài sản trí tuệ và thực hiện việc bảo vệ bản quyền cùng các tài sản trí tuệ khác trên trang web www.cvalue.vn (“Website”) một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi yêu cầu tất cả Người sử dụng, Người giữ Tài khoản và những đối tác liên quan đến nội dung của Website cùng nghiêm túc thực hiện các qui định của Chính sách Bản quyền (“Chính sách”).

Theo Chính sách này, Bạn đồng ý không dùng bất cứ trang web nào của C-Value để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền của người khác bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm cả loại bỏ các tài liệu cũng như giới hạn tài khoản và ngăn chặn việc truy cập Website của bất cứ người dùng nào xâm phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ khác của những người khác. C-Value giữ quyền thực hiện những hành động này vào bất cứ lúc nào, theo suy xét của riêng chúng tôi, có hoặc không chủ tâm và không có trách nhiệm pháp lý với người chủ tài khoản bị chấm dứt hay người sử dụng có truy cập bị ngăn chặn.

QUY TRÌNH THÔNG BÁO VI PHẠM

Nếu bạn tin rằng Sản phẩm đăng ký bản quyền của Bạn đã bị khai thác và sử dụng trên website này mà chưa được sự cho phép dẫn đến vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với C-Value theo địa chỉ email: support@cvalue.vn và cung cấp cho Chúng tôi những thông tin sau đây:

 • Mô tả, xác định URL hoặc những vị trí cụ thể khác trên Website nơi mà tài liệu hoặc hoạt động Bạn cho là đang xâm phạm bản quyền tác phẩm của Bạn được đăng tải hay đang xảy ra.
 • Bạn phải chứng minh được rằng việc sử dụng này là không được sự cho phép của Người giữ bản quyền, Người đại diện hợp pháp hoặc luật pháp.
 • Bạn phải khẳng định rằng các thông tin mà Bạn đưa ra là chính xác và Bạn chính là Người giữ bản quyền hoặc là Người được ủy thác giữ bản quyền đó.
 • Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của Người chủ bản quyền hay của Người được quyền nhân danh Người chủ bản quyền.
 • Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của Bạn.

Khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền từ người giữ bản quyền, Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp xem xét thích hợp để xác định trường hợp đó có phải là vi phạm bản quyền hoặc sử dụng trái phép tác phẩm theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và Quyền tác giả hiện hành hay không và phản hồi cho Bạn.

Chính sách thanh toán

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn trong việc đăng ký và thanh toán các gói Dịch vụ, C-Value hiện đang hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán khác nhau như: Thanh toán trực tuyến, Chuyển tiền vào tài khoản và Nộp tiền mặt.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ MUA SẢN PHẨM

 • Bước 1: Truy cập website http://cvalue.vn/dang-ky
 • Bước 2: Chọn “Đăng ký” nếu chưa có tài khoản C-Value hoặc chọn vào “Đăng nhập” nếu đã có tài khoản C-Value.
 • Bước 3: Chọn gói Dịch vụ mong muốn và click vào “Chọn gói này”
 • Bước 4: Thanh toán gói Dịch vụ.

Ngoài ra, Bạn có thể đăng ký mua các gói Dịch vụ qua email info@cvalue.vn hoặc hotline: 0909 310 768

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trong quá trình tham khảo thông tin và tìm hiểu các gói dịch vụ trên website, khi có bất kỳ vấn đề nào chưa rõ hoặc cần thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ C-VALUE theo thông tin bên dưới để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ tốt nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP C-VALUE

 • Địa chỉ: Lầu 4, 216 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Email: info@cvalue.vn
 • Hotline: 0909 310 768

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ C-VALUE, khi có bất cứ thắc mắc hoặc vấn đề cần hỗ trợ về sử dụng dịch vụ, bạn có thể liên hệ qua email support@ceb.vn, hoặc gọi trực tiếp đến Hotline: 0909 310 768.

Dưới đây là các nội dung quy định và hướng dẫn chi tiết:

ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN NGAY

Bạn có thể đăng ký mua các gói Dịch vụ tại www.cvalue.vn và thanh toán ngay bằng cách lựa chọn hình thức “Thanh toán trực tuyến”.

Lựa chọn hình thức này thì sau khi thanh toán khóa học thành công Bạn có thể sử dụng ngay.

ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN SAU

Chuyển tiền vào Số tài khoản của C-Value

Thông tin số tài khoản của C-Value:

 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Doanh nghiệp C-VALUE
 • Số tài khoản: 0721000609351
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Sau khi đã thanh toán vào số tài khoản ngân hàng của C-Value, Bạn cần giữ biên nhận để đối chiếu khi cần thiết. Để được sử dụng các Dịch vụ, bạn vui lòng gửi email đến địa chỉ support@cvalue.vn của C-Value với nội dung xác nhận các thông tin gồm:

 • Tên Người chuyển tiền
 • Số tiền thanh toán
 • Ngày chuyển tiền
 • Email đăng ký Tài khoản của Bạn
 • Tên gói Dịch vụ

Nộp tiền mặt tại Văn phòng C-Value

Địa chỉ Văn phòng của C-Value:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP C-VALUE
 • Phòng 401 – Lầu 4, Tòa nhà Ánh Kim
 • 216 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Khi Bạn đến liên hệ, nhân viên phụ trách của C-Value sẽ thu tiền và gửi Bạn biên nhận thanh toán tương ứng đồng thời ghi nhận các thông tin cần thiết để kích hoạt gói Dịch vụ.

HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG

Mọi thông tin chi tiết hoặc vấn đề cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Hotline 0909310768 hoặc email: support@cvalue.vn.

Chính sách giao nhận

Vì đặc thù Sản phẩm của C-Value là những Dịch vụ trực tuyến nên Bạn sẽ được cung cấp thông qua Internet. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán bằng các hình thức: Chuyển khoản, Nộp tiền mặt tại văn phòng, Bạn sẽ sử dụng được các Dịch vụ trong gói Dịch vụ đã mua thông qua Tài khoản cá nhân đã đăng ký.

C-Value cam kết sẽ luôn thực hiện đúng các nghĩa vụ giao nhận liên quan cũng như đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi hợp lệ của Bạn theo chính sách và thỏa thuận quy định.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP C-VALUE

 • Phòng 401 - Lầu 4, Tòa nhà Ánh Kim
 • 216 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Email: info@cvalue.vn
 • Điện thoại: 0938 281 416

Chính sách bảo hành

C-VALUE rất tiếc và xin lỗi vì bất kỳ lý do nào ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ của người dùng. Hy vọng những thông tin về Chính sách bảo hành cũng như thông tin liên hệ cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của C-VALUE sẽ giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình trải nghiệm dịch vụ C-VALUE.

Trong quá sử dụng, nếu xảy ra bất cứ lỗi kỹ thuật nào từ phía hệ thống, C-Value sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP C-VALUE

 • Phòng 401 - Lầu 4, Tòa nhà Ánh Kim
 • 216 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Email: info@cvalue.vn
 • Điện thoại: 0938 281 416

Chính sách về khiếu nại

Dưới đây là nội dung chính sách quy định về các vấn đề khiếu nại trên website C-Value.

ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI

Là Tổ chức, Cá nhân có sử dụng các Sản phẩm, Dịch vụ do Công ty Dịch vụ Doanh nghiệp C-Value cung cấp thông qua trang web www.cvalue.vn. Trong một số trường hợp đặc biệt, Khách hàng có thể ủy quyền cho Người đại diện hợp pháp để thực hiện các yêu cầu giải quyết khiếu nại.

HÌNH THỨC KHIẾU NẠI

Khi có bất kỳ khiếu nại, phản ảnh hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ trên trang web www.cvalue.vn, Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi thông tin qua email, điện thoại, văn bản đến địa chỉ tiếp nhận như sau:

PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP C-VALUE

 • Địa chỉ: Phòng 401 – Lầu 4, Tòa nhà Ánh Kim, 216 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 • Điện thoại: 0938 281 416
 • Hotline : 0938 281 416
 • Email: support@cvalue.vn

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Phòng Hỗ trợ Khách hàng của C-Value sẽ có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh và khiếu nại của Khách hàng và xác nhận chính thức, bằng email hoặc giấy xác nhận, về việc tiếp nhận thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Bước 2: Xem xét và phản hồi khiếu nại

Bộ phận phụ trách của C-Value sẽ tổng hợp, xác minh và kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin, hình ảnh liên quan do Khách hàng cung cấp để đưa ra kết luận chính thức về vấn đề khiếu nại. Tùy vào kết quả xác định khiếu nại có hợp lý hay không mà C-Value sẽ tiến hành chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Giải quyết khiếu nại

Với các khiếu nại hợp lý, trong vòng 3 ngày làm việc ngay sau khi chính thức chấp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, C-Value sẽ đưa ra phương án xử lý và hướng khắc phục cho Khách hàng. Sau đó, chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan nhanh chóng tiến hành biện pháp xử lý theo phương án đã đề ra và hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh trong từng trường hợp cụ thể.

Thời gian xử lý và hoàn tất khiếu nại sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, thông thường sẽ không quá 10 ngày làm việc.

Bước 4: Hoàn tất khiếu nại

Xác nhận kết quả, lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại.

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

C-Value luôn sẵn sàng lắng nghe, nhanh chóng tiếp nhận các thông tin khiếu kiện hoặc phản ảnh của Người sử dụng với tinh thần phục vụ, đồng thời cam kết thực hiện những nỗ lực tốt nhất để xác minh, hỗ trợ và giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh cho Khách hàng.

Tuy nhiên, C-Value có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở hợp lý, bằng chứng xác thực hoặc không thuộc phạm vi C-Value chịu trách nhiệm quản lý.

Mọi thương lượng, giải quyết vấn đề đều dựa trên cơ sở thỏa thuận, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp vấn đề khiếu nại vượt quá khả năng giải quyết của hai bên, vụ việc trên sẽ được đưa đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Quy chế hoạt động

NGUYÊN TẮC CHUNG

- Website Thương Mại Điện Tử CVALUE.vn (“Website”, “Cvalue.vn”) được Công ty Cổ phần Dịch vụ Doanh nghiệp C-Value (“Công ty”, “C-Value”) xây dựng, tổ chức hoạt động và quản lý vận hành với mục đích giúp các Doanh Nghiệp xác định được giá trị thực tế của mình.

- CVALUE.vn triển khai và cung cấp các Dịch vụ trực tuyến cho các Doanh nghiệp có nhu cầu cần định giá. Bên cạnh đó C-Value còn cung cấp một số Dịch vụ khác như Báo cáo phân tích giá trị Doanh nghiệp, Tư vấn trực tiếp cho Doanh nghiệp và một số dịch vụ bổ trợ khác.

- Quy chế hoạt động Website Thương Mại Điện Tử CVALUE.vn (“Quy chế”) được ban hành nhằm phổ biến các quy định bắt buộc áp dụng cho các Thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến thông qua Website.

- Sản phẩm, Dịch vụ cung cấp trên Website phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Thành viên Website tự do giao dịch trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

- Hoạt động giao dịch trên Website phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Người sử dụng.

- Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, đồng thời cam kết luôn tuân thủ và thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website.

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên miền website

Website Thương Mại Điện Tử Cvalue.vn do Công ty Cổ phần Dịch vụ Doanh nghiệp C-Value quản lý và phát triển với tên miền chính thức là: www.cvalue.vn.

2. Thành viên C-VALUE

- “Thành viên” tham gia Website là các Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đã thực hiện khai báo thông tin theo yêu cầu để đăng ký Tài khoản và được Ban quản lý Website Thương Mại Điện Tử CVALUE.vn (“Ban quản lý”) chính thức công nhận.

- Thành viên của Website gồm Người sử dụng và Chuyên Gia. “Người sử dụng” là Thành viên sở hữu Tài khoản Cá nhân hợp lệ trên Website, có nhu cầu sử dụng các Sản phẩm, Dịch vụ được cung cấp trên Website (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”). “Chuyên Gia” là Thành viên có uy tín, năng lực và kinh nghiệm để có thể tư vấn một cách tốt nhất cho các Doanh nghiệp.

- Thành viên được phép sử dụng trong quyền hạn của mình các tính năng và Dịch vụ trên Website và do các bên liên quan đến Website cung cấp.

3. Lĩnh vực hoạt động của website

- Cung cấp dịch vụ Định giá Doanh Nghiệp trực tuyến.

- Cung cấp dịch vụ Báo cáo phân tích giá trị Doanh Nghiệp, Tư vấn trực tiếp cho Doanh Nghiệp và một số dịch vụ bổ trợ khác.

4. Hình thức bán sản phẩm

Các gói Dịch vụ được bán trực tiếp trên website của C-Value thông qua hình thức mua trực tuyến thông qua Tài khoản mà Người sử dụng đăng ký trên Website.

C-Value sẽ cung cấp các dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào gói Dịch vụ mà Người sử dụng chọn.

Dịch vụ Định giá Doanh nghiệp và Báo cáo phân tích giá trị Doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Nếu Người sử dụng có nhu cầu Tư vấn trực tiếp cho Doanh nghiệp thì Doanh Nghiệp sẽ được Chuyên Gia tư vấn với thời lượng được quy định bởi C-Value. Ngoài khoảng thời gian quy định thì Doanh nghiệp phải chịu thêm phí.

5. Sử dụng các dịch vụ trên website TMĐT CVALUE.vn

Tất cả các Thành viên có nhu cầu sử dụng các dịch vụ mà C-Value.vn cung cấp đều có thể dễ dàng thực hiện bằng cách đăng nhập vào website, chọn gói Dịch vụ mong muốn, điền đầy đủ thông tin đăng ký và hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo quy định (Xem chi tiết quy trình tại http://cvalue.vn/chinh-sach-cvalue#thanh-toan).

Sau khi thanh toán thành công, Thành viên đăng nhập vào Tài khoản là có thể sử dụng các Dịch vụ trong gói Dịch vụ đã mua. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần trao đổi trong quá trình sử dụng, Thành viên có liên hệ ngay hotline của C-Value để được tư vấn một cách tốt nhất.

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Website cung cấp cho các Thành viên nhiều gói Dịch vụ với mức giá khác nhau. Thành viên có thể tùy ý tham khảo và đăng ký để mua gói Dịch vụ, nếu xét thấy phù hợp với nhu cầu.

1. Quy trình dành cho Thành viên là Người sử dụng

- Bước 1: Truy cập vào website www.cvalue.vn.

- Bước 2: Đăng ký Thành viên CVALUE.vn. Khi đăng ký thành công, Bạn sẽ được cấp một Tài khoản Cá nhân (gồm tên đăng nhập và mật khẩu).

- Bước 3: Đăng nhập Tài khoản.

- Bước 4: Tìm hiểu, chọn lựa gói Dịch vụ mong muốn

- Bước 5: Sử dụng các Dịch vụ liên quan đến gói Dịch vụ đã mua

2. Quy trình dành cho Thành viên là Chuyên gia

Bước 1: Truy cập vào website www.cvalue.vn.

Bước 2: Đăng nhập Tài khoản cá nhân (gồm tên đăng nhập và mật khẩu) với đặc quyền Chuyên gia.

Bước 3: Nhận xét và Tư vấn cho Người sử dụng thông qua các chức năng trên Website.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

Cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch trên Website được xây dựng như sau:

- Quản lý thông tin của Thành viên: Khi tham gia trên Website, Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin. Các thông tin này sẽ được đưa vào dữ liệu quản lý.

- Kiểm soát hoạt động của Thành viên: Các hoạt động của Thành viên trên Website sẽ được đưa vào nội dung quản lý. CVALUE.vn thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Chuyên Gia. Việc kiểm soát này thông qua phản hồi và bình chọn của người sử dụng.

- Cơ chế gửi khiếu nại từ Thành viên: Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng dịch vụ trên Website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý sẽ kiểm tra, xem xét lại thông tin. Trong trường hợp phản ánh của Thành viên là hợp lý, tùy theo mức độ, Ban quản lý sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Thành viên.

4. Bảo vệ thông tin khách hàng

a) Thông tin cá nhân cần thu thập

Những loại thông tin mà Website thu thập từ Thành viên bao gồm:

- Thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh;

- Thông tin liên lạc: email, số điện thoại, địa chỉ, link các tài khoản mạng xã hội;

- Thông tin về thanh toán (nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) như: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn;

- Thông tin về nghề nghiệp như: tên công ty, nơi làm việc, chức danh…

b) Mục đích thu thập thông tin của C-VALUE

CVALUE.vn thu thập thông tin cá nhân của Thành viên cho một hoặc một số mục đích như sau:

- Xác nhận đăng ký Tài khoản trên Website.

- Xác nhận và kiểm tra thông tin của Thành viên trong các trường hợp thực hiện thanh toán trực tuyến, đồng thời hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình giao dịch trên Website.

- Thực hiện việc quản lý Website, gửi thông tin cập nhật về Website và các chương trình khuyến mãi mới nhất của Cvalue.vn đến Thành viên.

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Cung cấp các giải pháp nâng cấp và thay đổi giao diện hay quy trình dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng.

- Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách phục vụ phù hợp.

c) Phạm vi sử dụng thông tin thu thập

Thông tin Cá nhân thu thập được trên Website sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích cần thiết trên Website, để đảm bảo tối ưu hóa tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.

d) Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Dữ liệu về khách hàng và thông tin cá nhân của Thành viên sẽ luôn được lưu giữ và bảo mật trên máy chủ của CVALUE.vn cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, trừ khi có yêu cầu hủy bỏ hợp lệ hoặc khi Thành viên tự đăng nhập và thực hiện việc xóa bỏ thông tin.

e) Quyền của thành viên đối với thông tin thu thập

Bất kỳ Thành viên nào tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho CVALUE.vn cũng đều có các quyền như sau:

- Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

- Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

- Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập;

- Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

- Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập;

- Yêu cầu được bảo mật thông tin đăng tải.

Mọi thao tác chỉnh sửa thông tin, Thành viên có thể thực hiện trên hệ thống www.cvalue.vn

f) Đơn vị thu thập thông tin

Website Thương mại Điện tử CVALUE.vn là đơn vị thu thập thông tin. Nếu có vấn đề cần tư vấn hoặc hỗ trợ, khách hàng và Thành viên có thể liên hệ địa chỉ Văn phòng C-Value tại số 216 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

g) Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng

- CVALUE.vn cam kết sử dụng thông tin đúng với mục đích đã thông báo cho Khách hàng;

- CVALUE.vn cam kết bảo mật thông tin Thành viên, không cung cấp thông tin cho một bên kinh doanh thứ 3 nào khác;

- CVALUE.vn cam kết thực hiện đúng cơ chế tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Các thắc mắc, khiếu nại về việc bảo mật thông tin, vui lòng gửi đến email support@cvalue.vn để được giải đáp và xử lý kịp thời.

5. Quản lý thông tin xấu

a) Danh sách tin cấm đăng

Website không đăng các nội dung theo quy định tại Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT. Cụ thể, CVALUE.vn sẽ không đăng tải thông tin kinh doanh về súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; rượu các loại; thực vật, động vật quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Website không đăng các nội dung theo quy định tại Phụ lục 1 của Văn bản 19/VBHN-BCT.

b) Cơ chế rà soát và xử lý thông tin vi phạm

Thông tin trên CVALUE.vn sẽ được Ban quản lý rà soát mỗi ngày. Các nội dung bình luận do thành viên đăng tải trước khi được công khai trên Website luôn được kiểm duyệt theo cơ chế lọc nội dung có sẵn của CVALUE.vn. Nếu nội dung nào không phù hợp, Ban quản lý sẽ tiến hành gỡ bỏ.

6. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

- CVALUE.vn luôn nỗ lực nhằm đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật cũng như cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng. Khi tham gia trên Website, bạn phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn mà chúng tôi đã công bố.

- Mặc dù vậy, trong vài tình huống khách quan, Website có thể phát sinh sự cố ngoài ý muốn do lỗi của CVALUE.vn. Các trường hợp này, nếu xảy ra lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các sự cố khác ảnh hưởng đến việc thanh toán và sử dụng dịch vụ thì CVALUE.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Thành viên.

- CVALUE.vn cam kết xử lý và/hoặc phối hợp với bên thứ ba để khắc phục lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên Website trong thời gian sớm nhất có thể ngay khi nhận được thông tin từ khách hàng. Tuy nhiên, CVALUE.vn sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp không nhận được thông báo của khách hàng, hay các trường hợp lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền hoặc các lỗi phát sinh khác không do Ban quản lý hoặc hệ thống của CVALUE.vn gây ra.

7. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Website

a) Quyền của Ban quản lý

- Ban quản lý được yêu cầu Thành viên cung cấp các thông tin cá nhân khi sử dụng Dịch vụ và tính năng trên Website.

- Yêu cầu Thành viên sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, không chính xác và/hoặc vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu Thành viên không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ bỏ các thông tin trên thì Ban quản lý có quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

- Tiến hành xây dựng các chính sách Dịch vụ phù hợp để áp dụng cho từng đối tượng trên. Các chính sách này sẽ được công bố trên Website tại từng thời điểm theo quyết định của Ban quản lý.

- Có thể tạm khóa Tài khoản và tạm ngưng quyền sử dụng một hoặc tất cả các Dịch vụ của Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm Quy chế hay có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website.

- Có thể chấm dứt ngay Tài khoản và quyền sử dụng Dịch vụ của Thành viên nếu xét thấy rằng việc Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho hoạt động của Website, hoặc khi Ban quản lý xét thấy rằng Thành viên có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Website, vi phạm Thỏa thuận sử dụng, hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

- Trong trường hợp chấm dứt tài khoản và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Thành viên được cấp bởi CVALUE.vn sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

b) Trách nhiệm của Ban quản lý

- Ban quản lý có các trách nhiệm được nêu theo Khoản 4 và Khoản 10 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để quản lý thông tin và đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, hoặc thông tin cá nhân riêng của Thành viên trên Website.

- Lưu trữ thông tin đăng ký của Thành viên và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

- Đảm bảo các biện pháp an toàn trong giao dịch thanh toán trực tuyến trên Website.

- Đảm bảo việc phản hồi thông tin và hỗ trợ cho Thành viên khi sử dụng các Dịch vụ cung cấp trên Website.

- Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Thỏa thuận sử dụng của Website.

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website.

- Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website. Khi các Thành viên trên Website phát sinh mâu thuẫn hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải tích cực hỗ trợ Thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

8. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

a) Quyền của thành viên

- Khi đăng ký trở thành Thành viên của Website và được chấp thuận:

 • Nếu Thành viên là Chuyên gia sẽ được cấp Tài khoản Cá nhân với đặc quyền Chuyên gia.
 • Nếu Thành viên là Người sử dụng sẽ được sở hữu một Tài khoản Cá nhân để sử dụng các Dịch vụ trọng gói Dịch vụ đã mua trên Website.

- Chuyên gia sẽ được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc đưa ra nhận xét và tư vấn..

- Người sử dụng sẽ được vào sử dụng các Dịch vụ, các tính năng thuộc Tài khoản của mình trên Website.

- Thành viên có thể được hưởng những chính sách ưu đãi do Website hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website. Các chính sách ưu đãi này sẽ được công bố trên Website hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

- Thành viên có quyền yêu cầu được hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc liên quan đến gói Dịch vụ trên Website.

- Thành viên có quyền gửi các khiếu nại hợp lý về dịch vụ theo các quy định và quy chế chính thức của Website.

- Thành viên có quyền phản hồi và đóng góp ý kiến cho Website trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị sẽ được gửi đến cho Ban quản lý bằng thư điện tử (email) hoặc qua đường bưu điện.

b) Trách nghiệm của thành viên

* Trách nhiệm chung:

- Thành viên phải luôn thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn khi thực hiện các giao dịch trên Website.

- Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và địa chỉ email cá nhân dùng để đăng ký Tài khoản cá nhân trên Website.

- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên phải thông báo kịp thời cho Ban quản lý khi phát hiện những hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, lạm dụng hoặc lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Website để hai bên cùng hợp tác và có biện pháp xử lý phù hợp.

- Cam kết những thông tin cung cấp cho Cvalue.vn và những thông tin đăng tải lên Website là đầy đủ và chính xác. Nếu Thành viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Website thì có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Có trách nhiệm cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Đồng ý và cam kết không sử dụng Dịch vụ của Website vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website. Nếu vi phạm thì Thành viên sẽ phải bồi thường các thiệt hại phát sinh và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của Dịch vụ do Website cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của C-Value.

- Không hành động gây mất uy tín của Website dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Cvalue.vn.

* Trách nhiệm riêng của Chuyên gia:

- Phải đảm bảo tính trung thực, chính xác thông tin trong các nội dung nhận xét đăng trên Website.

- Chịu trách nhiệm với lời tư vấn và nhận xét của mình.

- Chịu trách nhiệm tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người sử dụng (nếu có).

Trách nhiệm riêng của Người sử dụng:

- Thanh toán phí và thực hiện các giao dịch, sử dụng Dịch vụ theo đúng Quy chế và Thỏa thuận sử dụng.

9. Điều khoản áp dụng

- Quy chế của Website Thương mại Điện tử CVALUE.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành.

- Ban quản lý có quyền và có thể thay đổi nội dung Quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Website. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

- Quy chế của Website TMĐT CVALUE.vn sẽ luôn được công bố tại đường link http://cvalue.vn/chinh-sach-cvalue#qui-che.

10. Điều khoản cam kết

- Ban quản lý và Thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung bản Quy chế này.

- Mọi tranh chấp phát sinh trên Website sẽ được các bên thương lượng và tự giải quyết. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật.